Camera Crew Services
 
 
 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1.TOEPASSING
Deze algemene verkoopsvoorwaarden en bijzondere verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand meegedeeld.

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
2.1 Onze offertes zijn slechts geldig indien zij een geldigheidsduur vermelden.
2.2 Bestellingen en overeenkomsten zijn slechts bindend na onze schriftelijke bevestiging of door het opsturen van onze factuur.
2.3 Bij export staat de klant in voor het bekomen van importlicenties, toelatingen inzake wisselreglementering en documentaire kredieten. Indien binnen de drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst de vereiste licenties, toelatingen en kredieten niet werden toegekend en ons ter kennis gebracht, mag de overeenkomst als onbestaande beschouwd worden.
2.4 Elke annulering dient schriftelijk te geschieden. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding van de verkoper.
In geval van annulering van de bestelling vanwege de klant, zal een forfaitaire schadevergoeding ten belope van
10% verschuldigd zijn. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstverdeling.

3. OMSCHRIJVING VAN DE TE LEVEREN GOEDEREN
De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon
of in de algemene voorwaarden.

4. MODALITEITEN
4.1 Karakteristieken en rendementsgegevens van onze producten worden slechts als inlichting verstrekt.
4.2 Handelstermen zullen worden geïncorporeerd volgens Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel
(laatste uitgave).
4.3 Overdracht van eigendom gebeurt slechts na volledige betaling van de prijs. Overdracht van risico gebeurt conform
de Incoterms.

5. PRIJS
5.1 Behoudens andersluidend beding zijn al onze prijzen "af fabriek"(= prijs betaald aan de Fabrikant, in wiens bedrijf
de bewerking of verwerking is verricht. Voor de goederen geleverd in de fabriek zelf), in euro en exclusief alle rechten
en taksen.
5.2 De prijs is zoals deze op het bestek werd vermeld, tenzij de verkoper zich genoodzaakt ziet deze aan te passen
aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van de wijziging van de structuur ervan (grondstoffen,
lonen, energie ...). De eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de toegelaten normen. In dit
geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.
5.3 Dij vermelding van of koppeling aan, een vreemde munt zullen onze prijzen herzien worden, evenredig met de
wijziging in de wisselkoers van toegepaste munt tegenover de euro, op het ogenblik van de facturering.
5.4 Onze standaardverpakking is in de prijs begrepen. Elke door de klant gevraagde afwijking zal hem aangerekend
worden.
5.5 De klant is niet gerechtigd zijn betalingen stop te zetten in geval van klacht of beroep op garantie.

6. BETALING
6.1 Behoudens andersluidend beding vermeld op de factuur zijn onze facturen zonder korting betaalbaar binnen de
dertig dagen na factuurdatum.
6.2 Tenzij anders overeengekomen, zijn onze facturen bij export contant betaalbaar, de klant zal tegelijkertijd met de
bestelling een onherroepelijk documentair krediet openen, te gebruiken op zicht en bevestigd door een Belgische bank.
6.3 Elke factuur die niet betaald werd binnen de dertig dagen, brengt een intrest op van 10% per jaar vanaf de
vervaldag. Bij niet betaling op de vervaldag is bovendien een conventioneel forfaitaire schadevergoeding van
100,00 EUR, met een minimum van 100,00 EUR, en van 5% voor het surplus, met een minimum van 500,00 EUR.
De intresten en de forfaitaire schadevergoeding zijn van rechtswege verschuldigd op de datum van de vervaldag,
zonder ingebrekestelling.
6.4 Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van
gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen in vraag stellen die het vertrouwen
in de goede uitvoering der door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken
of bij wanbetaling van een factuur, behoudt de verkoper zich het recht voor van de koper, waarborgen te eisen en/
of nog resterende leveringen op te schorten, zonder enige formaliteit en onder voorbehoud van al onze rechten. De
verkoper behoudt zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen
reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag
verschuldigd zijn waarvan sprake in art. 2.4.
6.5 Bij wanbetaling van een vervallen som worden alle nog niet vervallen bedragen opeisbaar.

7. LEVERINGSTERMIJNEN
7.1 De leveringstermijnen zijn bij benadering aangegeven en verplichten ons al het mogelijke te doen om ze te respecteren zonder dat het overschrijden ervan de koper enig recht op schadevergoeding en/of annulering van zijn bestelling verschaft. Indien de koper de goederen moet afhalen en hij hierbij in gebreke is, kan een bewaarloon worden
aangerekend. De koper draagt inmiddels het risico.
7.2 In geval van overmacht, mobilisatie, gewapend conflict, exploitatiestoornissen, stakingen,bevoorradingsmoeilijkheden, vertraging bij transport enz. ... wordt de verkoper bevrijd van zijn verbintenis.
7.3 De producten van de verkoper worden verkocht "af fabriek": de levering wordt geacht plaats te hebben in onze
magazijnen.
7.4 De verkoper behoudt zich het recht om gedeeltelijke leveringen te doen, naarmate de beschikbare hoeveelheden.

8. GARANTIE
8.1 De producten worden gewaarborgd tegen werkingsgebreken voortkomend uit een fabricage -of materiaalfout,
voor een periode bepaald voor elk product afzonderlijk, of bij ontstentenis daarvan, voor een periode van zes
maanden vanaf de levering. Voor het materiaal dat niet door de verkoper gefabriceerd wordt, verleent de verkoper
enkel de waarborg van de fabrikant.
8.2 De klant moet de verkoper zonder uitstel en schriftelijk, de gebreken meedelen die tot uiting zijn gekomen. Indien
het gebrek gedekt is door dit artikel, verbindt de verkoper zich ertoe het gebrek te verhelpen binnen een redelijke
termijn. De verkoper kan naar zijn keuze en volgend de aard van het product, hetzij het product terugsturen voor
herstelling of vervanging, hetzij de klant crediteren voor het defecte product. Het terugsturen zal slechts enkel na
schriftelijk akkoord van de verkoper en overeenkomstig diens instructies gebeuren.
8.3 Behoudens andersluidend beding zijn de kosten en het risico van het terugsturen van en naar de klant ten
zijne laste, evenals het demonteren en hermonteren van de onderdelen. Wanneer de herstelling ter plaatse moet
gebeuren, vallen de reis- en verblijfskosten van ons personeel, evenals transportkosten en risico van het nodige
materieel en gereedschap ten laste van de klant, tenzij anders overeengekomen.
8.4. Deze garantie geldt slechts in zover de klant aantoont dat de gebreken tot uiting gekomen zijn in normale of
de in door de verkoper voorgeschreven gebruiksomstandigheden. Deze garantie geldt niet in geval van slechte
installatie, slecht onderhoud, ondeskundige herstelling en niet toegelaten wijziging door de klant noch in geval van
normale sleet.

9. VERHUUR VAN MATERIAAL
9.1 In geval van verhuur van materiaal is de klant integraal en exclusief aansprakelijk voor het correcte gebruik van dit
materiaal en wel in alle omstandigheden, ongeacht of hij het materiaal zelf gebruikt dan wel of hij het gebruik
hiervan toevertrouwt aan technici of andere derden waarvoor hij al dan niet aansprakelijk is.
9.2 Het is de klant formeel verboden om materiaal dat eigendom is van de Verhuurder, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Verhuurder door te verhuren, te deponeren of uit te lenen. Het is de klant strikt verboden
om zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder de structuur van het materiaal te wijzigen,
hieraan veranderingen aan te brengen of om hieraan wat dan ook te bevestigen, kleven of verwijderen. Indien dit
verbod wordt geschonden zal de Verhuurder het gewijzigde materiaal als verkocht materiaal factureren aan de klant, en
dit aan de normale verkoopprijs.
9.3 De klant zal het goed als een goed huisvader gebruiken. Ingeval van schade of verlies, is de klant verplicht de Verhuurder hiervan binnen de vierentwintig uur schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de klant niet (tijdig) aan deze verwittigingsplicht voldoet en zulks zou leiden tot verlies van aanspraken op een verzekeringsuitkering of op enig andere wijze de Verhuurder zou schaden, is de klant voor de gehele schade aansprakelijk. De klant verbindt zich ertoe een verzekering te nemen tot dekking van eventueel verlies of beschadiging van het goed. De klant dient het bewijs van deze verzekering onverwijld voor te leggen aan de Verhuurder.
9.4 Het materiaal wordt geleverd en teruggegeven in de magazijnen van de Verhuurder of desgevallend op enige
andere plaats die op onze offerte of afleveringsbon vermeld staat.
9.5 De klant verbindt zich ertoe om bij de aanvang van de huur tot zekerheid van zijn verplichtingen de som van
175,00 EUR te betalen in handen van de Verhuurder, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de Verhuurder
en de klant. Deze waarborg zal slechts aan de klant worden teruggegeven wanneer het gehuurde materiaal tijdig naar de
magazijnen van de Verhuurder werd teruggebracht en nadat werd vastgesteld dat het materiaal zich bevindt in de
staat waarin het zich bevond bij de levering van het goed en geen schade vertoont.
9.6 De klant verklaart het goed in goede staat van onderhoud ontvangen te hebben, zonder zichtbare gebreken en/
of beschadigingen. De inontvangstneming van het materiaal houdt in dat de klant het materiaal op onherroepelijke wijze en zonder enig voorbehoud aanvaardt in de toestand waarin het zich bevindt. De inontvangstneming van het materiaal gebeurt door ondertekening van onze afleverbon of door het gebruik van het materiaal.
9.7 De formaliteiten voor de verplaatsing behoren integraal tot de verantwoordelijkheid van de klant. In geval van
schade of verlies, te wijten aan de transit of aan een eventuele blokkering van het materiaal bij de douane, zijn de
kosten t.g.v. deze beschadiging of dit verlies en de kosten voor de vertraging bij de teruggave van het goed, ten laste
van de klant.
9.8 De klant is gehouden tot teruggave van het goed op het einde van de huurtermijn. In geval de klant deze huurtermijn wenst te verlengen, dient hij de Verhuurder hiervan uiterlijk 48 uur voor het einde van de oorspronkelijk voorziene huurtermijn op de hoogte te brengen. Verlenging van de huurtermijn kan enkel mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder. Op de verlenging zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als op de aanvankelijke verhuring. Voor de verlenging zal een nieuwe afleverbon worden opgesteld, die door de klant moet worden ondertekend en geretourneerd aan de Verhuurder. In geval van laattijdige teruggave van het materiaal, is de klant de kosten voor de verlenging van de verhuurperiode verschuldigd, alsook een schadevergoeding t.b.v. 150,00 EUR per dag vertraging, ter compensatie van de schade die de Verhuurder t.g.v. deze vertraging heeft opgelopen.
9.9 Bij terugkeer van het materiaal zal er in de magazijnen van de Verhuurder een tegensprekelijke staat van
bevinding worden opgesteld. Eventuele aan het materiaal of de accessoires toegebrachte schade zal in alle gevallen
door de klant worden vergoed. Ingeval van verlies van het materiaal en/of de accessoires, zal dit op kosten van de
klant worden vervangen. De Verhuurder behoudt zich het recht voor om het beschadigde/verloren gegane materiaal als verkocht materiaal te factureren aan de klant, en dit aan de normale verkoopprijs.
9.10 Indien het gehuurde materiaal bij teruggave beschadigd blijkt te zijn of indien het materiaal door de klant niet
wordt teruggegeven, wordt de duur van de huur verlengd tot op het ogenblik waarop de klant een officiële verklaring
inzake beschadiging of diefstal overlegt, waarbij de klant verplicht is om gedurende deze periode het bedrag van de
huur te betalen. De klant is bovendien verplicht de kosten te betalen voor het in zijn oorspronkelijke staat herstellen
of vervangen van het materiaal.
9.11 De Verhuurder zal niet instaan voor schade of enig ander gevolg van eventuele gebreken in het goed.
De klant zal gedurende de gehele duur van de verhuring alleen de volledige verantwoordelijkheid voor het materiaal
dragen, zowel ten opzichte van derden als ten opzichte van de Verhuurder.
9.12 De Verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor ongevallen, verlies, diefstal of voor om het even welke vorm
van beschadiging van een magnetische of optische informatiedrager. Dit zowel voor audio, video en/of databestanden,
waarvan de inhoud eigendom is van de klant, en welke na afloop in het gehuurde materiaal zouden blijven zitten.

10. KLACHTEN
10.1 Indien overeengekomen werd een inspectie of goedkeuringsproef te verrichten in het bijzijn van de klant, zal deze plaatshebben in onze gebouwen op kosten van de klant, binnen de tien dagen na terbeschikkingstelling, hetwelk de leveringstermijn onderbreekt. Na verloop van deze termijn worden de producten van de verkoper geacht aanvaard te zijn.
10.2 Wat betreft gebreken van de geleverde goederen zijn de volgende regels van toepassing:
-In geval van verborgen gebreken: deze klachten zijn slechts ontvankelijk als ze schriftelijk nauwkeurig worden meegedeeld binnen de acht dagen nadat het gebrek werd vastgesteld, uiterlijk twee maand na de levering.
- In geval van zichtbare gebreken: deze klachten zijn slechts ontvankelijk als ze schriftelijk nauwkeurig worden
meegedeeld binnen de acht dagen na de ontvangst van de goederen.
10.3 Indien de klacht ontvankelijk en gegrond is, blijft de verantwoordelijkheid beperkt tot de prijs van de geleverde
goederen. Geen enkele andere schade van de koper of van een derde, zal vergoed worden.

11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 De verkoper kan voor geen enkele schade gehouden zijn tegenover klanten of derden, voor onrechtstreekse
schade, zoals, maar niet beperkt tot winstderving, verhoging van de algemene kosten en verlies van gegevens, als
gevolg van storingen of onderbrekingen in de werking van producten of van het stilleggen voor garantie- of onderhoudsverplichtingen.
11.2 Tussenkomst in rechtstreekse schade aan personen of goederen, tenzij veroorzaakt door gebrekkige producten,
is beperkt tot 1.239,47 EUR per schadegeval en voor zover het gaat om werkelijk geleden en bewezen schade. De klant
waarborgt ons tegen elk verhaal van derden.
11.3 Schade veroorzaakt door zowel een gebrek in het product als door een schuld van het slachtoffer of van een
persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is, wordt uitgesloten.

12. lNTELLECTUELE EN INDUSTRlELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle informatie en documentatie, die aan de klant overhandigd wordt, blijft onze eigendom. Zij mag niet geheel
of gedeeltelijk gekopieerd of aan derden getoond en/of overhandigd worden in welke vorm ook. Zij mag slechts
gebruikt worden voor het doel waarvoor zij verstrekt werd. De overhandiging van voornoemde informatie zal niet geïnterpreteerd worden als een overdracht of een toekenning van een licentie, octrooi of ander intellectueel of industrieel
eigendomsrecht noch zal het doorgeven van deze informatie een garantie inhouden voor het niet schenden van
intellectuele of industriële eigendomsrechten.

13.GESCHILLENREGELING
Het Belgisch recht is van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. De rechtbanken van het arrondissement
Leuven zijn enkel bevoegd.

 
 

 
 
 

 

@Copyright 2012 4E invite BVBA. All rights reserved - Algemene verkoopsvoorwaarden